REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PULAN

§1 Informacje ogólne.

 1. Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady dokonywania zakupu towarów w Sklepie Internetowym PULAN
 2. Sklep internetowy PULAN jest prowadzony przez Roberta Skraburskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „FIRMA ROBAS” w Gnieźnie, ul. Gdańska 134, 62-200 Gniezno, REGON: 630211769, NIP: 7840016260
 3. Sklep internetowy PULAN (zwany dalej Sprzedającym) prowadzi sprzedaż detaliczną towarów za pośrednictwem strony internetowej pod adresem www.pulan.pl.
 4. W razie wątpliwości złożenie zamówienia przez Zamawiającego oznacza zgodę na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w niniejszym Regulaminie.
 5. Zamawiający(zwany dalej Klientem) może być osoba prawna, osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

§2 Towary i ceny

 1. Towary dostępne w sklepie internetowym są produktami fabrycznie nowymi, oryginalnymi oraz wolnymi od wad fizycznych i prawnych.
 2. Ceny w sklepie internetowym są podawane w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Ceną wiążącą dla stron jest cena podana przy każdym produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, do zmiany oferty towarów (wprowadzenia nowych towarów do sprzedaży oraz wycofania towarów ze sprzedaży) oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.
 4. Sprzedający na życzenie Klienta wystawia fakturę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§3 Zamówienie i realizacja zamówienia

 1. W sklepie internetowym Klient można dokonać zakupów bez konieczności zalogowania się (założenia konta Klienta). Wyjątek stanowi tworzenie listy prezentów i dokonanie zakupów z wykorzystaniem rabatu stałego klienta, ponieważ w tym przypadku zalogowanie się przez Klienta jest konieczne.
 2. Sprzedający przyjmuje zamówienia przez 24 godziny na dobę przez cały rok poprzez formularz zamówienia umieszczony na stronie sklepu Internetowego oraz poprzez pocztę mailową. Zamówienia złożone po godzinie 15:00 lub w dni wolne od pracy (sobota, niedziela, święta) będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym.
 3. Sprzedawca zastrzega, iż każde zamówienie może mieć tylko jeden adres dostawy.
 4. Przyjęcie zamówienia do realizacji przez Sprzedającego jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy stronami i ma miejsce w momencie wysłania przez Sprzedającego potwierdzenia realizacji zamówienia. Każde zamówienie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą mailową na adres wskazany przez Klienta.
 5. Przyjęcie zamówienia do realizacji przez Sprzedającego następuje:
  • dla zamówień płatnych tradycyjnym przelewem bankowym po otrzymaniu kwoty do zapłaty na konto bankowe firmy,
  • dla zamówień płatnych przy odbiorze po otrzymaniu przez Sprzedającego potwierdzenia zamówienia od Klienta drogą mailową,
  • dla zamówień płatnych poprzez system Platnosci.pl ( po otrzymaniu przez Sprzedającego potwierdzenia pozytywnej autoryzacji z systemu Platnosci.pl.
 6. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest podanie prawdziwych, poprawnych i pełnych danych Klienta oraz odbiorcy przesyłki, umożliwiające weryfikację złożonego zamówienia. Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży jeżeli zamówienia nie uda się zweryfikować w ciągu 3 dni roboczych od daty jego złożenia.
 7. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że produkty są dostępne u Sprzedającego. W przypadku braku części produktów zamówionych, Sprzedający informuje Klienta drogą mailową o zaistniałej sytuacji, następnie Klient podejmuje decyzję o sposobie realizacji zamówienia, tzn.: o jego częściowej realizacji (rezygnacja z produktów, które wydłużają czas realizacji), o wydłużeniu terminu realizacji całości zamówienia lub anulowaniu całości zamówienia (całkowita rezygnacja). Klient jest zobowiązany poinformować Sprzedającego drogą mailową o swojej decyzji najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia Klientowi braku możliwości całkowitej realizacji zamówienia. Brak informacji ze strony Klienta w tym okresie oznacza anulowanie zamówienia w całości.
 8. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu, lub wycofać je do momentu jego wysłania. Wprowadzanie zmian lub wycofanie jest możliwe poprzez wysłanie e-mail pod adres dawid.przybylski@pulan.pl
 9. Zastrzega się, iż Sprzedawca ma prawo odmówić zrealizowania zamówienia w sytuacji, gdy posiada informacje o okolicznościach podważających wiarygodność i rzetelność Klienta.

§4 Dostawa

 1. Zastrzega się, iż termin dostawy zamówienia do Klienta obejmuje czas realizacji zamówienia przez Sprzedawcę oraz czas doręczenia przez firmę kurierską.
 2. Orientacyjny czas realizacji zamówienia podany jest przy każdym produkcie dostępnym w ofercie Sklepu internetowego i dotyczy czasu, który upływa od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego do momentu wysłania zamówionych produktów z magazynu Sprzedającego. Zamówienie dotyczące produktów, ,które mają różne terminy realizacji, wysłane jest łącznie po skompletowaniu wszystkich towarów, zgodnie z przewidzianym, dłuższym terminem realizacji zamówienia . Czas realizacji nie uwzględnia dni wolnych od pracy (tj. sobót, niedziel i świąt).
 3. W sytuacji, gdy czas realizacji będzie dłuższy niż podany w ofercie, Sprzedający poinformuje Klienta o opóźnieniu drogą mailową i zastosuje procedurę opisaną w przypadku braku części produktów zamówionych zgodnie z §3 ust. 7 niniejszego Regulaminu.
 4. Dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską na terenie RP wynosi od 1 do 2 dni roboczych, liczonych od momentu wysłania zamówionych produktów z magazynu Sprzedającego. Przesyłki krajowe są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 5. Koszt wysyłki krajowej w przypadku zamówienia pokrywa Klient i jest on zależna od towaru. Zamówienia o wartości 30 000 zł brutto lub więcej dostarczane są bezpłatnie (koszt wysyłki pokrywa Sprzedający).
 6. Koszt wysyłki towarów poza terytorium RP pokrywa Klient i każdorazowo sporządzana jest wycena indywidualna. Koszt zależy od kraju, dostawy, wagi i wartości zamówienia. Zamówienia, w których miejsce dostawy towaru przewidziany jest poza terytorium RP zamówienia należy składać pod adresem e-mail dawid.przybylski@pulan.pl, aby Sprzedający mógł ustalić orientacyjny czas dostawy oraz koszt dostawy zamówionych towarów

§5 Płatność

 1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące sposoby dokonywania płatności za zamówione towary:
  • tradycyjny przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy dokonany po złożeniu zamówienia na numer konta bankowego przekazany Klientowi;
  • płatność przy odbiorze – płatność jest dokonywana kurierowi gotówką w momencie doręczenia przesyłki. Przy tej formie płatności doliczana jest do wartości zamówienia kwota w wysokości 50 zł (z podatkiem VAT) z tytuły dokonywania zapłaty przy odbiorze. Maksymalna kwota przy tej formie płatności wynosi 2000 zł brutto.
  • przelew elektroniczny (przy złożeniu zamówienia) –należność pobiera serwis Platnosci.pl. Jest to szybki przelew bankowy z wielu banków (ING Bank Śląski, mTRANSFER, Płacę z Inteligo, MultiTransfer, Przelew24, Pekao24, Płać z Nordea i inne). Płatność przelewem elektronicznym przeprowadzana jest przez bank Klienta, który zapewnia bezpieczeństwo transakcji.
 2. Sprzedawca zastrzega możliwość ograniczenia sposobu płatności w przypadku zamówienia na kwotę powyżej 10 000 zł brutto . Sprzedawca może wówczas zażądać przedpłaty całości lub części wartości zamówienia.
 3. W przypadku wyboru sposobu płatności innej niż przy odbiorze, brak dokonania płatności za zamówione produkty oraz ewentualny koszt wysyłki w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Klienta oznacza, anulowanie transakcji.
 4. Forma płatności przy odbiorze jest niemożliwa w sytuacji:
  • zamówienia z doręczeniem za granice,
  • zamówienia, gdzie Klient nie jest odbiorcą przesyłki.
 5. W ww. przypadkach płatności można dokonać tylko i wyłącznie kartą płatniczą lub przelewem (tradycyjnym lub elektronicznym).
 6. Sprzedawca zawsze wysyła dokument sprzedaży (paragon lub Fakturę VAT) na adres podany przez Klienta. Jeżeli odbiorca przysyłki jest inną osobą niż Klient, dokument sprzedaży zostanie wysłany osobno, na adres podany przez Klienta.

§6 Zwroty

 1. Zgodnie z art. 7 Ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny w okresie Klient ma prawo do w ramach odstąpienia od zawartej umowy.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu na własny koszt zakupionych produktów w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, w oryginalnym opakowaniu wraz ze stosownym oświadczeniem na piśmie o odstąpieniu od umowy i dołączonym oryginalnym dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT). Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli Klient dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku złożenia zamówienia na towary o właściwościach określonych przez Klienta towaru.
 4. W ciągu 7 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania zwróconego towaru, Sprzedający zwróci Klientowi kwotę równą wartości zamówionego towaru na konto Klienta, z którego płatność została dokonana lub na konto wskazane przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
 5. Sprzedawca zastrzega, iż nie przyjmuje żadnych przesyłek doręczanych za pobraniem (płatność przy odbiorze).

§7 Reklamacja

1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu, o ile w ciągu 2 miesięcy od momentu stwierdzenia niezgodności towaru z umową zawiadomi w formie pisemnej Sprzedawcę o zaistniałej sytuacji

2. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).

3. Warunkiem koniecznym do rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie na adres Sprzedawcy reklamowanego towaru wraz z oryginalnym dowodem zakupu oraz pisemnym zgłoszeniem reklamacyjnym. Sprzedawca w ciągu maksymalnie 14 dni od daty otrzymania reklamacji rozpatrzy jej zasadność i decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana Klientowi na podany w zgłoszeniu reklamacyjnym adres e-mail.

4. Reklamacji podlegają wyłącznie wady fabryczne, ukryte powstałe z winy producenta.

5. Reklamacji nie podlegają:

• naturalne zużycie się produktu,

• produkty posiadające uszkodzenia w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji i użytkowania,

• różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora komputera Klienta,

• uszkodzenie pochodzenia mechanicznego, które powstały podczas transportu przesyłki.

6. Przed odebraniem przesyłki od przewoźnika, Klient powinien sprawdzić 
czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku 
widocznych śladów uszkodzenia lub ubytku zawartości przesyłki, Klient 
powinien zażądać od przewoźnika ustalenia protokolarnie stanu przesyłki 
oraz okoliczności powstania szkody. Jeżeli po wydaniu przesyłki 
ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy 
odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego 
zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w 
ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.pulan.pl oraz w siedzibie Sprzedającego.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie poczty mailowej przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany są skuteczne z momentem opublikowania ich na stronie www.pulan.pl. Jeśli zmiana niniejszego Regulaminu nastąpiła po złożeniu zamówienia przez Klienta, ale przed zakończeniem jego realizacji to niniejsze zamówienie realizowane jest na podstawie Regulaminu obowiązującego w takcie składnia zamówienia przez Klienta.
 4. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.