1. Korzystając z usług Sklepu internetowego, Klient dobrowolnie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych przez Sprzedającego.

2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sprzedawcy będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia oraz komunikacji z Klientem, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są chronione zgodnie z ww. Ustawą w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobą trzecim

do tego nieupoważnionym, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883)Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres danych:

  • imię i nazwisko,
  • adres zamieszkania,
  • adres przeznaczenia zamówionego towaru, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania Klienta,
  • telefon,
  • adres e-mail

3. oraz następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie.

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Dane osobowe podawane są przez Klienta dobrowolnie, ma on prawo do ich wglądu oraz ich poprawiania.

5. Uczestnik jest obowiązany do informowania Sprzedającego na piśmie, o każdej zmianie w zakresie danych osobowych Uczestnika. W przypadku niepowiadomienia Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany nie dokonaniem aktualizacji danych, a w szczególności za niemożność dostarczenia zamówionego towaru.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wysyłania różnego rodzaju wiadomości i materiałów marketingowych osobom, które zarejestrowały się jako subskrybent newslettera Sprzedawcy.

7. Każdego Klienta oraz subskrybenta newslettera obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie www.pulan.pl.